نکات گرامری ریز انگلیسی

His and her Ali visits her aunt every Sunday. غلط Ali visits his aunt every Sunday. صحیح چون مرجع ضمیر، Ali است پس باید از his استفاده کنیم که یک ضمیر اشاره کننده به مذکر است. اگر به جای Ali یک اسم مونث داشتیم در آن صورت از her  استفاده می‌کردیم. A and an A animal, a orange, a egg غلط An animal, an orange, an egg صحیح اگر اولین حرف یک کلمه از حروف صدادار باشد از an  استفاده می‌کنیم. A and one Ali found one ring in the street. غلط Ali found a ring in the street. صحیح از o...
بیشتر

Asking someone for their opinion

اگه میخواهید درباره عقاید خود صحبت کنید, جملات زیر خیلی بدردتون میخوره:   Asking someone for their opinion    -What do you think of his new book? -How do you feel about working with the others? -What are your feelings (pl ) about the change in the timetable? -What's your honest opinion of that painting?   Giving your opinion    -I think Charles had the best idea. -I don't think he knew very much about the subject. -I don't think it's a good idea. [NOT ...
بیشتر

Neither-either

Neither ……. Nor  ,   either……. or   چنانچه بعد از کلمه either  از  or استفاده شود هر دو کلمه معادل ( یا .... یا ) در زبان فارسی است. مثال: I want either this book or that book. من یا این کتاب را می خواهم یا آن کتاب را چنانچه بعد از کلمه  neither از nor استفاده گردد هر دو کلمه معادل ( نه ...نه ) در زبان فارسی است . در این حالت جمله مفهوم منفی دارد و احتیاجی به کلمه  not نمی باشد. I want neither this nor that. من نه این را می خواهم  نه آنرا  کلمات (neither … or) و   (neither …. Nor)  در ا...
بیشتر

آموزش نوشتن نامه تبریک انگلیسی

 همچنین نمونه های زیر هم مناسب هستند:     So you got through with your examination! Congratulation!     Congratulation on receiving your Ph. D.!       :شما می توانید به یک مرد که قرار است به زودی ازدواج کند مانند نمونه زیر تبریک بگویید: My warmest congratulations on your forthcoming marriage!       اما شما نمی توانید به یک زن به این روش تبریک بگویید زیرا در آن صورت به معنای اینست که او مرد را به چنگ آورده است و به خاطر این موفقیت به او تبریک می گوئیم.     به جای آن می توانیم ...
بیشتر

نوشتن رزومه انگلیسی

  تحصیلات      :از نوشتن آخرین مدرک تحصیلی شروع کنید و به اولین مدرک برسید؛ مثال: 2004-2008 Received B.A in liberal arts from stanford university, stanford, california, june, 2008.     1991-2003 Received high school diploma, with honors, in june, 2003.       البته لازم نیست تحصیلات قبل از دیپلم خود را ذکر کنید       تجربیات       از آخرین تجربه کاری که داشتید شروع کنید تا به اولین کارتان برسید 2009_2011 lecturer in english at meshad university, meshad, iran, during which time i ha...
بیشتر

مکالمه: (آنچه زبان آموز سر کلاس زبان میگوید)

I'm awfully sorry but i have not done my homework خیلی عذر میخوام تکلیفم را انجام نداده ام. ....................... I'm done کارم تمام شد .......................... we are on page 20 صفحه ۲۰ هستیم .......................... We have done our workbook up to page 15 کتاب تمرینات را تا صفحه ۱۵ انجام دادیم ..........................  ? I was 1 minut...
بیشتر

Invitations

Invitations دعوت ها - Would you like to have dinner with us on... ? آیا میل داریید شام را با ما در ... صرف کنید ( بخورید ) ؟ - May I invite you for lunch ? با اجازه شما را برای نهار دعوت می کنم ؟ - Can you come round for a drink this evening ? آیا بعد از ظهر امروز برای صرف نوشیدنی تشریف می اورید ؟ - This is a party . یک مهمانی هست . - Are you coming ? آیا می آیید ؟  - That's very kind of you . لطف دارید , محبت دارید . - Great . I'd love to come . عالیه . با کمال ...
بیشتر

محاوره در رستوران

I am looking for a restaurant  من دنبال یک رستوران میگردم. Can you show me a high class restaurant? میتونی یک رستوران با کلاس بهم نشون بدی؟ This restaurant is open everyday except Tuesdays. این رستوران همه روزه به غیر از یکشنبه ها باز است. This restaurant is a bit expensive for me. ای رستوران یک کم برام گرونه. I prefer iranian foods to foreign foods.how about you? من غذاهای ایرانی را به خارجی ترجیح میدم. شما چطور؟ I’m starving. It’s time fordinner. دارم از گرسنگی میمیرم. د...
بیشتر

مکالمات کاربردی

A: Hey, what's up? A: Thanks for coming to see me today. مرسی که امروز به دیدنم اومدی B: It's no problem. I was really missing you anyway. مشکلی نیست(خواهش می کنم)، خیلی دلم واست تنگ شده بود A: I missed you too. منم دلم تنگ شده بود واست B: Why haven't you tried to come see me then? پس چرا نیومدی ببینی منو A: I've been really busy. خیلی سرم شلوغ بود B: Doing what? چه کار میکردی A: Working. کار میکردم(با کار شرم شلوغ بود) B: I would've come to see you sooner, but I've been busy to...
بیشتر