رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

افعال اصلي (Main Verbs)

افعال اصلي  (Main Verbs)

افعال اصلي خود به تنهايي رساننده معنا و مفهومي هستند( بر خلاف افعال کمکي). هزاران فعل اصلي در زبان انگليسي وجود دارد که مي توان آنها را به نوع های مختلفي دسته بندي کرد:

افعال متعدي (Transitive) و لازم (Intransitive)

افعال متعدي مستقيما با يک شيء سر و کار دارند ولي افعال لازم اينگونه نيستند. مثل:speak

Transitive:

I saw a monkey.

یک میمون دیدم

We are watching TV.

ما تلویزیون نگاه میکنیم

همان طورکه مشاهده مي کنيد معمولا افعال متعدي به يک اسم و يا بهتر بگوييم به يک شيءاشاره مي کنند  که اگر نباشند فعل ناتمام مي ماند مثلا در مثال اول اگر a monkey را برداريم مي شود : I saw ، اين سوال پيش مي آيد که چه چيزي را ديدم؟ اين مورد را با افعال کمکي اشتباه نگيريد چرا که فعل see يک فعل کامل مي باشد به طور مثال : I see يعني من ميبينم. ولي شما به هيچ وجه نمي توانيد با استفاده از افعال کمکي يک جمله کامل بسازيد.

Intransitive:

she has arrived.

او رسید

Ali goes to school.

جان به مدرسه می رود

در مثال Ali goes to school چنين به نظر مي رشد که goes متعدي است چرا که به school اشاره مي کند ولي توجه داشته باشيد که چنانچه to school را بردايم يعني : Ali goes باز هم جمله کامل است. پس فعل goes يک فعل لازم خواهد بود.

2- افعال پيوندي (Linking Verbs):

افعال پيوندي به تنهايي معنايي ندارند و بين فاعل و آنچه که درباره فاعل مي گويد پيوند برقرار مي کند. افعال پيوندي معمولا نشان دهنده مساوي بودن ، تغيير وضعيت و يا تغيير مکان هستند.

مثال:

Mary is a Teacher. (Mary = Teacher)

ماری معلم است

Tara is beautiful. (Tara = Beautiful)

تارا زیباست

3- افعال حرکتي و وضعيتي (Dynamic and Stative Verbs):

برخي از افعال يک عمل و يا کاري را مي رسانند که به آنها افعال حرکتي مي گوييم. اين افعال مي توانند با continuous tense ها بکارمی روند. افعال وضعيتي بيشتر نمايانگر وضعيتند تا عمل و يا حرکت. اين افعال معمولا نمي توانند با continuous tense ها بکار روند، مگر در چند حالت خاص که با تغيير در معنا نيز همراه خواهد بود.

چند مثال از افعال حرکتي : hit ,fight ,run

چند مثال از افعال وضعيتي : like, love, impress, hear, appear

4- افعال باقاعده و بي قاعده (Regular and irregular verbs):

تنها فرق بين افعال با قاعده و بي قاعده اين هست که در افعال با قاعده براي زمان گذشته (past tense) و اسم مفعول (past participle) با "ed" ختم مي شوند ولي افعال بي قاعده در اين دو حالت شکل به خصوصي نداشته و متغيرند.

مثال :

افعال با قاعده :

base   past tense     past participle

looked         looked      look

work   worked        worked

افعال بي قاعده :

base   past tense     past participle

buy        bought        bought   

    cut          cut           cut     

   do           did         done     

 

مطالب مرتبط